Thơ vui chơi chữ CHÍNH KẺ TÀ 742 Bát thành ngữ Bát tiểu đối Triệt hạ Ngũ độ thanh Trường thiên bất tận Đầu cuối hô ứng

Thơ vui chơi chữ:
CHÍNH KẺ TÀ (742)
(Bát thành ngữ – Bát tiểu đối , Triệt hạ, Ngũ độ thanh, Trường thiên bất tận, Đầu cuối hô ứng)
1.
“Kẻ Bắc người Nam”… cũng vậy mà…
“Ăn bờ ở bụi”… chúng nào tha…
“Năm lần bảy lượt”… luôn quà cáp…
“Chín gởi mười thưa”… mãi lụa là…
“Gội gió dầm mưa”… đành ở ngõ…
“Hờn duyên trách phận”…phải nằm xa…
“Hương thừa phấn thải”… đều thu gọn…
“Đãi sạn bòn tro”… chính kẻ tà….
2.
“Đãi sạn bòn tro”… chính kẻ tà…
“Tham quyền hám vị”… chẳng cà sa…
“Người đưa kẻ rước”… say cười cợt…
“Ăn trước ngồi trên”… ngã nhạt nhòa…
“Khẩu phật tâm xà”… luôn mãi ác…
“Lòng lang dạ sói”… bởi vì ma…
“Đánh gà dọa chó”… hay gài bẫy…
“Há miệng chờ sung”… lũ nọ mà…
3.
“Há miệng chờ sung”… lũ nọ mà…
“Nhàn cư bất thiện”… bởi làm cha…
“Lên bờ xuống ruộng”… ngày ôm cửa…
“Lội biển trèo non”… tối giữ nhà…
“Dạy khỉ trèo cây”… vờn lũ nhóc…
“Ăn đời ở kiếp”… ghẹo bà ba…
“Ơn đền oán trả”… đâu nào rõ…
“Kẻ Bắc người Nam”… cũng vậy mà…
24/ 12/ 2018
Nhuong Nguyen
*TB: Triệt hạ là thơ bỏ lửng chữ cuối cùng ở mỗi câu , tùy theo ý của mỗi người đọc , họ có thể thay vào bất cứ từ nào mà họ muốn . Không áp đặt , miễn sao hợp nghĩa với bài thơ mà họ đã gieo …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *