Người ta nói Con người sẽ quyết tâm hơn khi có động lực nhưng họ đã sai con người có quyết tâm hơn khi họ biết họ cố gắng họ sẽ thành MDRT thậm chí COT

Người ta nói: Con người sẽ quyết tâm hơn khi có động lực, nhưng họ đã sai, con người có quyết tâm hơn khi họ biết họ cố gắng họ sẽ thành MDRT thậm chí COT.
MDRT, COT 2020 go go go..Người ta nói: Con người sẽ quyết tâm hơn khi có động lực, nhưng họ đã sai, con người có quyết tâm hơn khi họ biết họ cố gắng họ sẽ thành MDRT thậm chí COT.
MDRT, COT 2020 go go go..See Translation

2 thoughts on “Người ta nói Con người sẽ quyết tâm hơn khi có động lực nhưng họ đã sai con người có quyết tâm hơn khi họ biết họ cố gắng họ sẽ thành MDRT thậm chí COT”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *