Hãy giữ dùm kỷ niệm chuyến đi xa lâu lơ lâu lắc đáng nhớ lần này của tui là do tại bị cái con Virus DZŨ HỚN ôn dịch kia liên quan

Hãy giữ dùm kỷ niệm chuyến đi xa lâu lơ lâu lắc đáng nhớ lần này của tui là do tại bị cái con Virus DZŨ HỚN ôn dịch kia liên quan ?
Youtube : https://youtu.be/k_EJwN3Dedg
April 1st 2020
#quangphucviolinist #violinist #violin #usatrip2020 #bambino #violincover #sandiego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *