Business Matching B2B B2C Kết nối công nghệ Hàn Việt Nhằm tăng cường các hoạt động kết nối công nghệ ứng dụng và chuyển giao công nghệ hợp tác đầu tư liên doanh liên kết giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ SATI phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc KIST và Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp khu CNTP HCM

Business Matching B2B & B2C
Kết nối công nghệ Hàn – Việt
Nhằm tăng cường các hoạt động kết nối công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư, liên doanh – liên kết, giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ (SATI) phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST) và Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp khu CNTP.HCM.

1 thought on “Business Matching B2B B2C Kết nối công nghệ Hàn Việt Nhằm tăng cường các hoạt động kết nối công nghệ ứng dụng và chuyển giao công nghệ hợp tác đầu tư liên doanh liên kết giao lưu thương mại giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam và Hàn Quốc do Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ SATI phối hợp với Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc KIST và Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ doanh nghiệp khu CNTP HCM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *